spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

TAIDA - scenariobaserad strategiutveckling

Antagligen märker du att förutsättningarna för verksamheten ändras i allt högre takt. Det är t.ex. svårt att hänga med i de branschglidningar som i sin tur leder till ny branschlogik. Datorer säljs hos mobiltelefonkedjan, mobiltelefoner hos ICA, mat på bensinmacken osv. Konjunkturen kanske tillåts styra tankarna för mycket?

 

Ert vanliga sätt att arbeta med strategier och affärsplanering känns slentrianmässigt, med svag koppling till framtiden. Kanske upplever du att det blivit svårt att motivera medarbetarna till att bidra på ett kreativt sätt?

 

TAIDA är en metodik framtagen av Kairos Future, namnet står för Tracking-Analysing-Imaging-Deciding-Acting. Modellen används för att få arbetet med omvärldsanalys, trendspaning, scenarioplanering och strategi att hänga samman på ett effektivt och pedagogiskt sätt. Att tro att inget annat än det som är budgeterat och prognostiserat kommer att hända, innebär ett stort risktagande. Vi måste med andra ord bli bättre på att hantera framtida osäkerheter genom att bekanta oss med de faktorer som driver på dem.

Med scenariobaserad strategiutveckling får ledningen hjälp att identifiera de faktorer i omvärlden som påverkar företaget, både positivt och negativt. Då avses inte bara kunder, konkurrenter och andra marknadsfaktorer. Företaget är minst lika beroende av många andra faktorer i omvärlden, speciellt på lite längre sikt.

 

Med bättre kännedom om hur omvärlden relaterar till verksamheten, blir strategier och affärsplanering mer träffsäkra. Vi blir helt enkelt bättre förberedda på möjliga händelseutvecklingar (scenarier), och kan därmed lättare undvika fallgropar samt utnyttja möjligheter i framtiden. Vidare beslutas ”Early warnings” som hjälper oss att följa sannolikheten för att ett scenario är på väg att realiseras. Detta utger plattformen för verksamhetens löpande omvärldsbevakning – cirkeln sluts.

 

Åter till Angreppssätt