spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Business-IT Interact

 

Det har blivit allt vanligare i de flesta branscher att IT har en avgörande roll för

verksamhetens konkurrenskraft. Lika vanligt är det att IT har utvecklats lite bredvid

verksamheten, många gånger utan direkt koppling till affärsmässiga mål. Du

tycker att IT borde kunna stödja verksamheten bättre. Eller att verksamheten skulle

kunna bli effektivare och stärka sitt kunderbjudande genom att ta mera aktiv del

i utvecklandet av IT-lösningar.

 

Du får hjälp med att kartlägga hur IT stöder verksamheten rent affärsmässigt. Ansatsen

är att analysera interaktionen från båda hållen. Vi ställer oss frågor som:

Förstår IT-avdelningen verksamhetens behov i tillräckligt hög grad? Har verksamheten förmåga att ställa krav vid rätt tidpunkt? Är samarbetet mellan verksamheten och IT-avdelningen lärande och fruktbart?

 

Med en väl avpassad insats blottlägger vi, tillsammans med er, förbättringspotentialer

utifrån befintlig IT/affärsinteraktion. Utgångspunkten är områden med stor

affärsmässig vikt. Baserat på denna gemensamma nulägesbild skapar vi konkreta

lösningar för att exploatera möjligheterna i de identifierade starka och svaga sidorna.

Resultatets syftar till att ge en helhetsbild framför djuplodande detaljanalys,

och konkreta åtgärdsförslag syftande till att snabbt åstadkomma förbättringar.

 

Ladda ner som PDF-fil

Åter till Angreppssätt